Privacyverklaring en disclaimer

van Stichting Katholiek Alpha Centrum

Stichting Katholiek Alpha Centrum hanteert deze Privacyverklaring om je te informeren over de manier waarop wij, met jouw toestemming, omgaan met jouw persoonsgegevens, dus hoe deze worden verzameld en gebruikt, en om aan te geven hoe wordt omgegaan met beveiliging hiervan.
En omdat je zeggenschap hebt over jouw eigen persoonsgegevens, heb je dus ook de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens uit onze bestanden te laten corrigeren of verwijderen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door en/of namens Stichting Katholiek Alpha Centrum (hierna: Katholiek Alpha Centrum) en verwerking via haar website www.hoevindjeGod-online.nl, waarbij Katholiek Alpha Centrum optreedt als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG van 25 mei 2018 (gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU 2016/679), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, en in de Verordening betreffende privacy en elektronische Communicatie (EU Richtlijn), 2003).

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van wet- en regelgeving, jouw toestemming, het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met Katholiek Alpha Centrum en/of behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Katholiek Alpha Centrum.

Persoonsgegevens:

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene, jij dus) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van jou kunnen verwerken (dus ontvangen, doorsturen en verwijderen) zijn onder meer:

 • basisinformatie, zoals jouw voor- en achternaam, en geslacht;
 • contactgegevens, zoals (post)adres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens, zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals jouw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals (een deel van) jouw IP-adres, het apparaat waarmee je onze website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt;
 • persoonsgegevens die je ons geeft als je aan ons doneert, opdrachten geeft, bestellingen plaatst of bij ons solliciteert zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige gegevens die wij van of over jou krijgen bij bijvoorbeeld online donaties of online aankopen of gegevens die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.
 • dienstverlening: wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van een opdracht die je ons geeft of een verzoek dat je ons doet;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen en regels: wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en regelgeving met betrekking tot identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen;
 • verbeteren van onze dienstverlening: wij verwerken persoonsgegevens voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van onze website);
 • informatieverstrekking: wij verwerken persoonsgegevens om jou te informeren over actualiteiten, evenementen, diensten en producten;
 • toegankelijkheid van de website: wij verwerken persoonsgegevens om jou toegang te geven tot de sociale media van Katholiek Alpha Centrum en het delen van berichten via eigen sociale media.
Hoe verkrijgt Katholiek Alpha Centrum jouw persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij jouw persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld als je: onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, materiaal aanvraagt of om informatie vraagt, online donaties doet, online vragen stelt, je online opgeeft om deel te nemen aan activiteiten zoals cursussen, bij ons solliciteert, jouw (elektronische) visitekaartje aan ons geeft, en door het downloaden van materiaal of door andere diensten/producten af te nemen, of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met jou.

Om onze diensten aan jou te optimaliseren en ten behoeve van onze toekomstige communicatie met jou kunnen we je ook vragen ons informatie te verstrekken over jouw demografische gegevens, jouw opmerkingen, jouw persoonlijke interesses en welke manier van contact opnemen jouw voorkeur heeft.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

Waarom verwerkt Katholiek Alpha Centrum persoonsgegevens?

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een rechtsgrond voor bestaat. De eerdergenoemde verwerkingen vinden plaats op basis van een van de rechtsgronden uit de AVG:

Katholiek Alpha Centrum gebruikt jouw gegevens dus voornamelijk om in kaart te brengen wat jouw behoeften zijn en om je beter van dienst te kunnen zijn. We gebruiken jouw gegevens om een transactie te voltooien, je een donatieformulier toe te sturen, of om onze website voor jou te personaliseren. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je post toe te sturen, en je op de hoogte te houden van nieuws, evenementen, projecten en activiteiten, bijvoorbeeld om jou te attenderen op een startende geloofscursus bij jou in de buurt. Het is mogelijk dat Katholiek Alpha Centrum informatie verstuurt namens andere organisaties, wanneer hun doelstellingen aansluiten bij de doelstellingen van Katholiek Alpha Centrum; jouw persoonsgegevens worden nadrukkelijk niet gedeeld met deze andere organisaties.

Hoe lang bewaart Katholiek Alpha Centrum persoonsgegevens?

Katholiek Alpha Centrum bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als sprake is van een wettelijke bewaarplicht c.q. bewaartermijnen op grond van wet- en regelgeving, dan houden wij die termijnen aan.

Plaats van verwerking en beveiliging

Katholiek Alpha Centrum verwerkt jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EU/EER (Europese Economische Ruimte). Katholiek Alpha Centrum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere  onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. De website van Katholiek Alpha Centrum maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht heeft Katholiek Alpha Centrum een verwerkingsovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Katholiek Alpha Centrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Katholiek Alpha Centrum gebruikt services van Google (zoals Google Drive). Google LCC is onderdeel van het EU-US Privacy Shield en voldoet dus aan alle eisen die AVG/GDPR stelt. Informatie kan naar en door Google opgeslagen worden op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Katholiek Alpha Centrum heeft hier geen invloed op. Katholiek Alpha Centrum heeft Google geen toestemming gegeven om via Katholiek Alpha Centrum verkregen informatie te gebruiken voor andere (al dan niet Google-)diensten.

Met wie deelt Katholiek Alpha Centrum persoonsgegevens?

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Katholiek Alpha Centrum daarbij een gerechtvaardigd belang heeft. Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name (een deel van) het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvragen en andere gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. In dit kader hebben wij ervoor gekozen een deel van de IP-adres te maskeren.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van cookies. Dat is om  jou te kunnen herkennen wanneer je terugkeert naar onze sites, of om vast te stellen welke gebieden van ons netwerk of onze websites jij hebt bezocht. We kunnen deze informatie gebruiken om de inhoud van onze sites beter op jou af te stemmen. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt.

Disclaimer

Via de website van Katholiek Alpha Centrum wordt ook algemene informatie verstrekt over onderwerpen, welke door ons wel met zorg wordt samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid waarvan door ons niet wordt ingestaan. Katholiek Alpha Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid en onvolledigheid van deze aangeboden informatie.

De informatie op de website over Katholiek Alpha Centrum is auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Katholiek Alpha Centrum deze op onze website aangeboden informatie (al dan niet tegen betaling) te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Verwijzingen via de website naar andere websites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Katholiek Alpha Centrum staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.  

Deze website heeft links naar documenten en films van websites die beheerd worden door andere organisaties en individuen. Wanneer je een link naar andere websites volgt, wees er dan van bewust dat Katholiek Alpha Centrum niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van dergelijke websites.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Katholiek Alpha Centrum behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is dus goed om deze website in de gaten te houden om te zien of er veranderingen zijn aangebracht.

Vragen en recht op inzage en correctie

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Katholiek Alpha Centrum, of als je inzage wenst in, dan wel wijziging of verwijdering wenst van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met Katholiek Alpha Centrum. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons mailen via e-mailadres info@hoevindjeGod.nl

Katholiek Alpha Centrum zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Algemene gegevens van Stichting Katholiek Alpha Centrum

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27298969.

Contactgegevens Katholiek Alpha Centrum:

Stichting Katholiek Alpha CentrumAlexanderstraat 12316 NH Leiden

E-mail: info@rk-alphacentrum.nlwww.rk-alphacentrum.nl / www.hoevindjeGod.nl

E-mail: info@hoevindjeGod.nlwww.hoevindjeGod-online.nl

Voor het laatst gewijzigd: 6 augustus 2020

\